VSŠKV

Jelica Bregar

Jelica Bregar je diplomirana univerzitetna družboslovka in magistrica managementa znanja z bogatimi delovnimi izkušnjami v gospodarstvu in izobraževanju otrok, mladostnikov in odraslih v formalnem in neformalnem izobraževanju. Je habilitirana predavateljica v višješolskih študijskih programih Velnes in Kozmetika s pedagoško-andragoško izobrazbo ter koordinatorka za praktično izobraževanje in diplomske izpite. Kot magistrica managementa znanja, ki zna prepoznati in vrednotiti znanje, aktivno deluje v Študijski komisiji VSŠKV. Je karierna svetovalka, ki pomaga študentom razvijati potenciale in graditi kariero. Je notranja presojevalka sistema kakovosti po zahtevah Kakovost za prihodnost (KzP) ter strastna zagovornica in tudi sama aktivna udeleženka vseživljenjskega učenja. Ker dobro pozna pomen izobraževanja za razvoj tako posameznika kot organizacije, izvaja različna usposabljanja s področja ugotavljanja, vrednotenja in razvijanja kompetenc, učinkovitega komuniciranja, upravljanja sprememb ter upravljanja in uporabe znanja kot pomembnega dejavnika uspešnosti posameznika in družbe. Predava po podjetjih o vzorcih organizacijskega vedenja in  usmerjanju le tega, učinkovitem komuniciranju, timskem delu, pogajanjih, managementu znanja. Jelica Bregar je usposobljena za mentorico študijskih krožkov,  je NLP Master Praktik ter Coach. Kot strastna zagovornica učenja, zlahka prehaja iz učitelja v učenca in aktivno sodeluje pri pospeševanju vseživljenjskega učenja ter poglabljanju zavesti o pomembnosti učenja vseh generacij in v vseh okoljih. Uživa v širjenju in izmenjavi znanja in izkušenj, pri čemer vselej v središče svojih delavnic postavlja človeka in ga motivira k spremembam, učenju in rasti.